TUẦN MỚI TƯƠI ĐẸP

Posted on Updated on


Đặt tên em là quả Ổi nhé, Tuần mới.
Anh đã trở lại đây với những trải nghiệm mới, suy nghĩ mới và dạt dào những tình cảm mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s